Criteria voor leveranciers

Wat komt er bij kijken om leverancier te worden van NS en wat wordt er daarna van mijn bedrijf verwacht?

Oplossingen

Leveranciers zijn voor ons partners en essentieel voor het realiseren van onze doelen, bij innovatie en bij het verder verduurzamen van onze diensten en producten. We werken dan ook graag nauw samen en dagen leveranciers uit om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen. U vindt hier een overzicht van de sectoren waarin we actief zijn.

Een nieuw initiatief

Voor verschillende drempelbedragen worden vastgestelde processen gevolgd. U leest hier meer over op de pagina Samenwerken. Ook als u op eigen initiatief een mogelijkheid tot innoveren aandraagt, zal NS deze zogeheten innovatie in concurrentie moeten uitvragen. Uiteraard geldt dit alleen als de aanschaf één van de drempelbedragen overschrijdt. Let wel, in dit geval zal NS de innovatie functioneel uitvragen. Zo weet u zeker dat uw idee niet met andere partijen op voorhand middels de uitvraag wordt gedeeld.

Duurzaamheid

Wij hechten er groot belang aan dat een leverancier zijn verantwoordelijkheid neemt in het kader van duurzaamheid. Daarom werken wij in Europese Aanbestedingen volgens de principes van EcoVadis en NS Suppliers’ Code of Conduct.

  • EcoVadis

De leverancier aan wie de opdracht/overeenkomst wordt gegund dient het EcoVadis assessment te maken, tenzij al uitgevoerd in het afgelopen jaar, voorafgaand aan de Aanmelding. Behoudens in het geval de direct hiervoor geformuleerde uitzondering van toepassing is, dient de Inschrijver voor een Europese Aanbesteding indien de opdracht aan hem wordt gegund, direct na gunning het EcoVadis assessment uit te voeren. De Inschrijver zal NS in kennis te stellen van de uitkomsten daarvan of, in geval een EcoVadis assessment was uitgevoerd in het jaar voorafgaande aan de Aanmelding, de uitkomsten van dat assessment (“Eerder Assessment”).

De uitkomsten zullen door NS en Inschrijver worden besproken met als doel vast te stellen en overeenstemming te bereiken over of en hoe Inschrijver zijn prestaties op het gebied van MVO kan verbeteren. In het geval het assessment rapport een score van 45 punten of minder oplevert, is de Inschrijver gehouden binnen 3 maanden na afronding van de assessment, of in geval van een Eerdere Assessment, na gunning van de opdracht een verbeterplan op te stellen om geïdentificeerde risico’s of tekortkomingen te mitigeren met als doel op een later assessment een score van tenminste 45 punten te behalen. De kosten van de assessment(s), het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren daarvan komen voor rekening van de Inschrijver.

  • NS Suppliers’ Code of Conduct

Wij vinden het belangrijk dat u kennis neemt van de inhoud van de NS Suppliers’ Code of Conduct en hiernaar handelt. De NS Supplier’s Code of Conduct kunt u hier vinden.

Meer informatie over duurzaam samenwerken met NS vindt u hier.